Hydromotor otoča na bager Volvo

4043 – Hydromotor otoča na bager Volvo

Použitie: Hydromotor otoča Volvo EC240