Štartér Ford, Volvo, 1251700, 1300504, 1366986, 1379702, 1477482, 3M5T11000AA, 3M5T11000AB, 3M5T11000AC, 3M5T11000AD, 3M5T11000AE, 3M5TAA, 3M5TAB, 3M5TAC, 3M5TAD, 3M5TAE, 4587107, 8603292, 8603689, 8EA738258561, CS1403

3008 – Štartér 12V Ford, Volvo